• bild

Kursutbud

Styr- och reglerteknik innefattar att kunna lära sig programmera en PLC med ett PLC språk och kunna styra digital ut och analog ut, samt läsa av digital in och analog in. Styr- och reglerteknik avslutas sedan med att eleven får bygga en PID-regulator från grunden.

Kursen handlar om grundläggande begrepp inom likström och växelström. Man lär sig räkna på storheter inom elektroniken.

Kursinnehåll:

 • Mätningar i likströmskretsar och resistiva växelströmskretsar.
 • Beräkning ström, spänning och effekt i olika kopplingar och med olika belastningar.
 • Gällande säkerhetsföreskrifter, lagar och förordningar.
 • Säkerhetsbestämmelser gällande obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer.
Kursen ges dels som en WBT från Festo och dels genom inläsningsmaterial från ITH gällande säkerhet och felsökning.

Målet med denna kurs är deltagaren ska kunna förstå den elektriska faran och hur den kan påverka människan. Deltagaren ska få en orientering om ellagstiftningen och hur den förhåller sig till standarder och branchpraxis. Deltagaren ska dessutom kunna åtgärda elektriska driftstörningar utan att utsätta dig för en farlig situation.

Kursen är en genomgång av Elsäkerhetslagen 2016:732 med fokus på vilket ansvar som åligger olika ledare och ansvariga.

Målet med kursen är att göra deltagaren medveten om de risker som är förknippade med hydraulisk teknik genom kontakt med hydraulvätska, hydrauliska komponenter och system. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Inblick i systemsäkerhet ges genom föreläsningar, övningar och exempel. Fokus för kursen ligger på riskmedvetenhet, säkert arbete och bra rutiner.

Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en god förståelse för olika typer av hydraulvätska, dess uppbyggnad, tillsatser, analysmetoder och tolkning av dess resultat.

Kursen vänder sig bl.a. till den som väljer vätska eller felsöker, analyserar, underhåller och konstruerar hydrauliska system.

Kursinnehåll
 • Uppbyggnad
 • Olika typer av olja
 • Krav på funktioner
 • Föroreningar
 • Minimera föroreningar
 • Provtagning
 • Olika analysmetoder

 Kursen berör även andra smörjmedel och tribologi.

Målet med kursen är att få allmän förståelse för hur ljud alstras, vad som påverkar ljudnivån och vilka åtgärder som kan sänka ljudet från hydraulsystem.

Målet med denna kurs är att kursdeltagarna skall få kunskap kring när, varför och hur man gör en riskbedömning för en maskin enligt AFS 2008:3. I detta ingår övergripande kännedom om europeisk produktlagstiftning, CE-märkning, harmoniserande standarder och vad som krävs innan en maskin eller delvis fullbordad maskin får släppas ut på marknaden eller tas i drift. Fokus ligger på att skapa ett arbetssätt för att jobba med riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, som verkställer maskindirektivet i Sverige.

Värden och tekniken förändras. Hur ska underhållsarbetet förändras för att hänga med i den utvecklingen?


Målet med kursen är att klargöra hur renhetsarbete kan påverka kvalitet och livslängd hos produkter genom att minimera föroreningar och deras negativa effekter i hydrauliska system. Praktiska lösningar för renare arbete i flera led diskuteras och exempel lyfts fram på god renhet vid montage, lager, transport etc.