Available courses

Styr- och reglerteknik innefattar att kunna lära sig programmera en PLC med ett PLC språk och kunna styra digital ut och analog ut, samt läsa av digital in och analog in. Styr- och reglerteknik avslutas sedan med att eleven får bygga en PID-regulator från grunden.

Kursen handlar om grundläggande begrepp inom likström och växelström. Man lär sig räkna på storheter inom elektroniken.

Kursinnehåll:

 • Mätningar i likströmskretsar och resistiva växelströmskretsar.
 • Beräkning ström, spänning och effekt i olika kopplingar och med olika belastningar.
 • Gällande säkerhetsföreskrifter, lagar och förordningar.
 • Säkerhetsbestämmelser gällande obehörig igångsättning och automatisk återstart av motorer.
Kursen ges dels som en WBT från Festo och dels genom inläsningsmaterial från ITH gällande säkerhet och felsökning.

Målet med denna kurs är deltagaren ska kunna förstå den elektriska faran och hur den kan påverka människan. Deltagaren ska få en orientering om ellagstiftningen och hur den förhåller sig till standarder och branchpraxis. Deltagaren ska dessutom kunna åtgärda elektriska driftstörningar utan att utsätta dig för en farlig situation.

Kursen är en genomgång av Elsäkerhetslagen 2016:732 med fokus på vilket ansvar som åligger olika ledare och ansvariga.

Målet med kursen är att göra deltagaren medveten om de risker som är förknippade med hydraulisk teknik genom kontakt med hydraulvätska, hydrauliska komponenter och system. Genom exempel visar kursen upp hur felaktigt användande kan leda till allvarliga skador och dödsfall. Inblick i systemsäkerhet ges genom föreläsningar, övningar och exempel. Fokus för kursen ligger på riskmedvetenhet, säkert arbete och bra rutiner.

Målet med denna kurs är att deltagarna ska få en god förståelse för olika typer av hydraulvätska, dess uppbyggnad, tillsatser, analysmetoder och tolkning av dess resultat.

Kursen vänder sig bl.a. till den som väljer vätska eller felsöker, analyserar, underhåller och konstruerar hydrauliska system.

Kursinnehåll
 • Uppbyggnad
 • Olika typer av olja
 • Krav på funktioner
 • Föroreningar
 • Minimera föroreningar
 • Provtagning
 • Olika analysmetoder

 Kursen berör även andra smörjmedel och tribologi.

Målet med denna kurs är att kursdeltagarna skall få kunskap kring när, varför och hur man gör en riskbedömning för en maskin enligt AFS 2008:3. I detta ingår övergripande kännedom om europeisk produktlagstiftning, CE-märkning, harmoniserande standarder och vad som krävs innan en maskin eller delvis fullbordad maskin får släppas ut på marknaden eller tas i drift. Fokus ligger på att skapa ett arbetssätt för att jobba med riskbedömning i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner, AFS 2008:3, som verkställer maskindirektivet i Sverige.

Värden och tekniken förändras. Hur ska underhållsarbetet förändras för att hänga med i den utvecklingen?


Målet med kursen är att klargöra hur renhetsarbete kan påverka kvalitet och livslängd hos produkter genom att minimera föroreningar och deras negativa effekter i hydrauliska system. Praktiska lösningar för renare arbete i flera led diskuteras och exempel lyfts fram på god renhet vid montage, lager, transport etc.

The Goal of this course is to make the participant aware of the risks associated with hydraulics when in contact with hydraulic fluid, hydraulic components and systems. Trough examples it is shown how poor and risky user actions can lead to serious injuries and even death. Insight into hydraulic system safety is provided through lectures, tests and examples. The focus of the course is on risk awareness, work safety and safe procedures.

Målet med kursen är att ge deltagaren tillämpade kunskaper i schemaläsning, systemförståelse och felsökning. Kursen ger kunskaper i skillnader mellan mobila och stationära systems uppbyggnad. Deltagaren får förståelse för komponenters placering, syfte och funktion i systemet. Därutöver ger kursen en genomgång av felsökningsmetodik, olika symptom och deras möjliga orsaker. Effektiv schemaläsning tränas för att bedöma felorsaker och läsa ut systemfunktion.

Målet med denna kurs är att ge en övergripande förståelse för hur val av komponenter och systemuppbyggnad påverkar energieffektivitet i hydrauliska system. En översikt av nya tekniska lösningar presenteras.

Kursens mål är att ge kunskap om mobila maskiners specifika hydrauliska lösningar och komponenter.

En fördjupning av grundhydraulik mot offshore användning


Målet med kursen är att ge deltagaren en bra förståelse för hur hydrauliska system och komponenter fungerar. Kursen ger deltagaren goda förutsättningar att utifrån hydraulikschema förstå ett hydraulsystems funktioner och känna till de vanligaste komponenternas funktion och syfte i systemet. Kursen ger kunskap om risker förknippade med hydrauliskt arbete. Deltagaren ska efter kursen kunna tillämpa grundläggande systemberäkningar. 

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 1.

Elektronikstyrda komponenter blir allt vanligare i moderna hydraulsystem. Denna utveckling medför ofta enklare hydraulsystem med mindre antal ventiler, men samtidigt blir hydrauliken en del av styr- och reglertekniken.Kursen ska ge kunskap i proportionella styr- och reglersystem inom hydraulikområdet, komponentkunskap och förståelse i intrimningsteknik samt elektronikens uppbyggnad för öppna och slutna styrsystem. 

Denna kurs är anpassad för att motsvara branschens krav för certifiering enligt Grundkurs 2.


Sandlådekurs för att testa utseenden, layouter etc.